ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КОЧАНИ

22.05.2016

СВЕТСКИ ДЕН НА БОРБА ПРОТИВ ПУШЕЊЕТО

Од 22 јуни 2014 година во просториите на  ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани започна да функционира советувалиштето за одвикнување од пушење.

Целта на Советувалиштето е да се укажат штетните влијанија од пушењето, и колку никотинот му штети на здравјето на човекот, бидејќи пушењето е дефинирано како болест.

БИЛАНС НА УСПЕХ 2017

Јавни набавки

ОБЈАВИ / АРХИВА

 

 

СОВЕТУВАЛИШТЕ

 

ЗА СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ

 

СОВЕТУВАЛИШТЕ

 

ЗА ДОВЕРЛИВО, ДОБРОВОЛНО СОВЕТУВАЊЕ И ХИВ ТЕСТИРАЊЕ

ЗДРАВЈЕТО

НАША

ЗАЕДНИЧКА ЦЕЛ

Центар за јавно здравје Кочани, како дел од здравствениот систем во Република Македонија, од областа на превентина медицина, има за цел заштита и унапредување на здравјето на луѓето, преку преземање мерки и активности за спречување и сузбивање на заболувањата кај населението. Тие мерки и активности опфаќаат следење, истражување и проучување на здравствената состојба на населението, причините за појавата и ширењето на заразните и други болести што имаат социјално – медицинско значење , како и влијанието на негативните фактори врз здравјето, предлагање и преземање на мерки заради заштита и унапредување на здравјето на луѓето.

 

ЗДРАВСТВЕНО

ВОСПИТУВАЊЕ

Центар за Јавно Здравје Кочани

ул. Милан Зечар бр. 21

 

design by: Brainluft